การทดสอบความรู้ความสามารถ

ของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร

ประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การทดสอบ

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ 100 คะแนน (100 ข้อ) ประกอบด้วย

  1. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร 50 คะแนน (50 ข้อ) ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนจะต้องได้คะแนนเต็ม

  2. วิชาทั่วไป 50 คะแนน (50 ข้อ) ได้แก่

  • การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานด้านงานจราจร

  • ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน

  • ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจราจร

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนรวมทั้ง 3 หัวข้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (35 ข้อ)