การทำแบบทดสอบ

มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกหน่วยงานของท่าน

เพื่อเข้าทำแบบทดสอบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน

และหลักกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว

จึงจะเริ่มทำข้อสอบได้

การใช้งานผ่านโทรศัพท์ หากเป็น Android OS แล้วเข้าทำแบบทดสอบไม่ได้ ให้ท่านอัพเดต

Google chrome for android

เป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือล่าสุด