การทดสอบความรู้ความสามารถ

ของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร

ประชาสัมพันธ์

    หลักเกณฑ์การทดสอบ

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ 100 คะแนน (100 ข้อ) ประกอบด้วย

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (45 ข้อ)

      ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนรวมทั้ง 3 หัวข้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (35 ข้อ)